Algemene Voorwaarden

Snijkers Montage Logo
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 December 2022
 
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Werkingssfeer

II. AFSPRAKEN
Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer
Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
Artikel 8 – Oplevering

IV. BETALING
Artikel 9 – Betaling in termijnen
Artikel 10 – Eindafrekening
Artikel 11 – Opschorting van de betaling
Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. GARANTIE
Artikel 13 – Garantie

VI. GESCHILLEN
Artikel 14 – Geschillen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Roermond.

 
I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier.
Ondernemer die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht;
Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer
geleverde materialen;
Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen
aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden
tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 – Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en
overeenkomsten tussen consument en ondernemer.
 

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een
overeenkomst.
Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
− een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de
duur van
het werk;
− de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;
− de betalingswijze;
− vermelding van de werkzaamheden die niet door de ondernemer zelf zullen worden uitgevoerd.
2. De consument en de ondernemer kunnen afspraken maken op
basis van twee prijsvormingsmethoden:
− vaste prijs
− regie.
3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een
bepaling in deze Algemene
Voorwaarden. Bij regie komen consument en ondernemer overeen dat de gemaakte kosten van de
ondernemer worden vergoed;
tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening
maakt de ondernemer een
opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de
opdracht betrekking
hebben. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden deels vaste prijs, deels regie) is
eveneens mogelijk.
4. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het
aangaan van de overeenkomst
kunnen door de ondernemer worden doorberekend aan de consument.
5. Alle prijzen zullen inclusief btw vermeld worden.
6. De ondernemer draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de consument ter
hand worden gesteld, doch
uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 
III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer:
1. De ondernemer staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in
overeenstemming met de bepalingen van 
de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de ondernemer, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, inspelen op
en rekening houden met de wensen van de consument.
3. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en regelgeving in acht,
zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de ondernemer deze kent of
redelijkerwijs behoort te kennen;
− onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht:
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer
openbaren en de
ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.
5. Indien de ondernemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het
gehouden de in redelijkheid hiermee
verband houdende schade te vergoeden.
6. De ondernemer is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de consument te allen tijde goed
bereikbaar is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
1. De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking
gestelde of voorgeschreven
 materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
2. De consument dient er voor te zorgen dat de ondernemer zijn
werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder wordt ook verstaan de zorg voor de
vereiste vergunningen.
3. Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij
gehouden de in redelijkheid
hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld;
− vertraging in het werk door het toedoen van de consument;
− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.
Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de ondernemer op grond van artikel 4 lid 4.
5. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de ondernemer te allen tijde goed
bereikbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de ondernemer ervoor zorg draagt
dat het meer- en minderwerk specifiek
omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de consument.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties
1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig
mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient de ondernemer het werk te
onderbreken,
 behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
3. De tijd die de ondernemer niet kan werken als gevolg van het in artikel 7 lid 2 genoemde of in
artikel 5 lid 2 genoemde wordt door de
 consument aan de ondernemer vergoed.
4. Eventuele extra kosten, die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene
complicatie die onmiddellijk handelen
vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden
vergoed, tenzij de schade
aan de ondernemer is toe te rekenen.

Artikel 8 – Oplevering
1. Na voltooiing van het werk nodigt de ondernemer de consument uit voor oplevering van het
uitgevoerde werk. De consument
dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud
aanvaarden dan wel
weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de ondernemer dienen te worden hersteld, zal
de vakman deze gebreken zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit
onmogelijk is ten gevolge
van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de ondernemer vallen.
 
IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen
1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid
met de voortgang.
 De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de consument zijn verplichtingen ter zake
betaling van de termijnen
niet nakomt, heeft de ondernemer de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die
hieruit voortvloeit dient door de
 consument aan de ondernemer te worden vergoed.

Artikel 10 – Eindafrekening
1. De ondernemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de consument ter hand
stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de
oplevering doen toekomen.
2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een
richtprijs), bevat de eindafrekening
een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals
gereedschapshuur, parkeergelden,
precario, e.d.).
3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een
opstelling van de vaste prijs, het
eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene
complicaties.
4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de consument reeds
betaalde bedragen en van het
resterende saldo.
5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden,
tenzij partijen een andere termijn
zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Opschorting van de betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het
recht de betaling op te
schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te
staan tot het geconstateerde
gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde
gebrek, heeft de ondernemer het
recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling
wettelijk in verzuim te verkeren.
Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in
artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5)
één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft alsnog de
gelegenheid binnen twee
weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf
het verstrijken van de
 betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het
verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de
 wettelijke rente.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over
te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Daarnaast is de ondernemer bevoegd
incassokosten in rekening te brengen.
 
V. GARANTIE

Artikel 13 – Garantie
1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van één jaar
vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek
geen gevolg is van het werk. Indien
partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit in de overeenkomst vermeld te
staan. Het voorgaande laat
onverlet dat de ondernemer ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk
aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van
ontdekking door de consument onderkend
hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de
ondernemer zijn meegedeeld.
3. De consument dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen de gebreken te
controleren en zo nodig te herstellen.
4. Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door
met name genoemde fabrikanten
of leveranciers kan de ondernemer van de consument verlangen deze materialen of
onderdelen zelf aan te schaffen.

VI. GESCHILLEN (tussen de consument die handelt als particulier en de ondernemer)

Artikel 14 – Geschillen
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot
 het door de ondernemer geleverde werk kunnen zowel door de consument als door de
ondernemer aanhangig worden
gemaakt bij Nederlandse rechter.

VII. PRIVACY

Artikel 15 – Privacy
De ondernemer verplicht zich jegens de consument om gegevens omtrent de consument
uitsluitend te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de
ondernemer en de consument.

reCAPTCHA

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Contact

Neem als je vragen hebt gerust contact met ons op, we helpen je graag.